Menu

Så skyddar vi dina personuppgifter (GDPR)

Referens: PUL – Personuppgiftslagen, 1998:204

Personuppgifter är information kopplad till dig
Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

Vi skyddar din integritet
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på AdviceU värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar AdviceU dina personuppgifter
AdviceU behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna,  och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för AdviceUs räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Rätt att begära registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som AdviceU behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post. En begäran om registerutdrag skickas till info@adviceu.se .

Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via adviceu.se, per mail. Kom ihåg att vi har identifieringskrav och att du kan behöva vara inloggad med ditt mail och ditt personliga lösenord.

AdviceUs policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

AdviceU värnar om den personliga integriteten

Alla kunder ska känna sig trygga när de anförtror AdviceU sina personuppgifter. AdviceU följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

AdviceU behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för AdviceU ska kunna handlägga nedladdning av information. Uppgifterna behandlas även för att AdviceU genom reklam och på andra sätt ska kunna lämna kunden bättre och personligare erbjudanden och service.

Information om för vilka ändamål AdviceU behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgifts behandling som AdviceU ger till kund, samt på adviceu.se.

Marknadsföring

Information som lämnats till AdviceU används även för att AdviceU genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden och bättre service till sina kunder. Det är AdviceUs mål att förenkla kundernas vardag och premiera lojalitet. Däri ingår att AdviceU ska kunna ge kunden erbjudanden som anpassats efter kundens preferenser och behov information baserad på kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil tillgång till AdviceUs web vars sortiment är anpassat efter kundens preferenser och behov.
För att uppnå målet kan AdviceU göra en fördelning av kunderna, baserat på de personuppgifter som kunderna lämnar till AdviceU, och de uppgifter som AdviceU inhämtar från offentliga register. Fördelningen kan ske enligt särskilda kriterier.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter om kunden som AdviceU har inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till AdviceU kundservice på den adress som anges nedan.

Insamling av personuppgifter

AdviceU samlar in personuppgifter om kunden huvudsakligen genom

  • offerter, brev och korrespondens
  • www.adviceu.se
  • enkäter
  • offentliga register för uppdatering av övriga insamlade uppgifter

Samtycke

I de fall så krävs eller annars är lämpligt erhåller AdviceU samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att ladda hem information från hemsidan. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.
Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. AdviceU kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna

I samband med att kunden första gången lämnar sina personuppgifter till AdviceU får kunden information om behandlingen, till exempel information om vem inom AdviceU som är ansvarig för behandlingen och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

Kunden har vidare rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på om kundens personuppgifter behandlas av AdviceU. Om behandling sker, ska kunden efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut AdviceU kommer på kunds begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kunder som har frågor om AdviceUs hantering av personuppgifter kan kontakta AdviceU per e-post info@adviceu.se.

Personuppgiftsombud

Bolagen i Advice-koncernen har utsett ett så kallat personuppgiftsombud, som har till uppgift att se till att AdviceUs behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler.

Tillgång till personuppgifterna

Inom AdviceU ska så få som möjligt ha tillgång till kunders personuppgifter.

Uppgifter som registreras hos AdviceU AB kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag inom AdviceU. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för AdviceU varor och tjänster.

AdviceU har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för AdviceUs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid AdviceU som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till AdviceU med frågor om behandlingen.

Gallring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros AdviceU behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför AdviceU, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.